Kvalitet & Miljö

Städning med Kvalitet & Miljö

Mellansvenska Städ AB arbetar med kvalitetsledning enligt ISO 9001:2008 och miljöledning enligt ISO 14001:2004. Företaget har varit certifierat sedan december 2000. Interna revisioner utförs två gånger per år och den externa revision utförs en gång per år av Nemko Sweden AB.

Mellansvenska Städ AB s ledningssystem består av KVALITET – MILJÖ – ARBETSMILJÖ. De tre grupperna ska tillsammans verka för att Mellansvenska Städ AB levererar en hög kvalitet till kunden med miljövänliga metoder och friska, engagerade och nöjda medarbetare.

Att detta efterlevs kontrolleras genom avvikelsehantering, kvalitetsuppföljning, enkäter, miljöutredningar, kund- och personalmöten etc. Översikter och förbättringsplaner används och kommuniceras på alla nivåer i företaget.

ISO-certifierat städföretag

Vi vill att du som kund ska få en noggrann städning utförd med miljövänliga produkter av personal som är engagerad. För att visa vilken hög kvalitet vi uppnår har vi sett till att bli ISO-certifierade för kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015 och miljöledning enligt ISO 14001:2015. Vi revideras externt 1 gång på år av Nemko Sweden AB och 2 gånger per år sker en intern revision för att upprätthålla kvalitetsarbetet.

Vad innebär det att vara ett ISO-certifierat städföretag?

ISO 14001 – Miljöcertifiering

En miljöcertifiering utfärdas för företag med ett tydligt miljöarbete som både är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem samt med ett mål att kontinuerligt förbättra och utveckla miljöarbetet.

Ett framgångsrikt miljöarbete innebär också att arbetet måste kommuniceras effektivt. En ISO 14001 certifiering från Svensk Certifiering gör det möjligt att internt och externt visa att Mellansvenska Städ lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Standarden ISO 14001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden världen över. ISO 14001 certifiering innebär Mellansvenska städ tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter.

Fördelarna med att följa standarden ISO 14001 är att vi får en effektivare användning av material, energi och avfallshantering vilket även ger lägre kostnader. Vår personal blir mer delaktig i miljöarbetet vilket bidrar till kunskap och motivation och arbetet som helhet inger förtroende. Våra kunder kan känna sig trygga med att anlita en professionell städfirma som följer erkända krav på miljöcertifiering.

ISO 9001 – Kvalitetscertifiering

För att erhålla en ISO 9001 certifiering krävs att företaget kan påvisa en god kvalitet inom samtliga områden för verksamheten. Det innebär kvalitet i det interna arbetet, kvalitet i relationen till våra kunder och i levererade produkter och tjänster.

En ISO 9001 certifiering genom Svensk Certifiering är ett sätt att visa, både internt och externt, att Mellansvenska Städ är dedikerat till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar.

Fördelarna med att erhålla en certifiering som säkerställer vår kvalitet är att det sker färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer. Både ledningen och medarbetare bidrar systematiskt till utveckling och förbättring samt att våra kunder känner ett ökat förtroende för våra tjänster.

Arbetsmiljö – Auktoriserat serviceföretag

Mellansvenska Städ är auktoriserat av Almega Serviceföretagen vilket innebär att vi som företag noga följer aktuella kollektivavtal för våra medarbetare, att vi följer allmänna reklamationsnämndens beslut och rekommendationer och att vi har ett dokumenterat miljöledningssystem och är miljöcertifierade. Auktoriseringen innebär att vi erbjuder en god arbetsmiljö för att säkerställa att alla våra medarbetare kan stå för väl utförda arbeten.

Genom ökad kunskap och medvetenhet kan vi styra mot bättre miljöval. Därför medverkar vi aktivt i miljöarbetet genom

  • Utbildning av personal
  • Information till våra kunder
  • Krav på leverantörer och tillverkare
  • Miljöval av material

På så sätt stärker Mellansvenska Städ AB sin roll i en tid som kräver allt mer miljöhänsyn.

Kvalitetssystemet skall aldrig betraktas som färdigarbetat. Det skall fortlöpande förfinas och förbättras genom tillvaratagande av vunna erfarenheter. I vårt kvalitetsarbete ingår att beakta miljöfrågorna och utifrån miljöarbetets utveckling successivt integrera detta in i kvalitetssystemet.

Vi ska fortsätta att förbättra kunskapen om material, redskap och utförande. Genom en öppen dialog och ökade krav på våra leverantörer stimulerar vi utvecklingen av nya idéer till nytta för miljön, våra kunder och oss själv.

Städ med miljövänliga produkter

Vi på Mellansvenska Städ AB vet att vårt arbete påverkar miljön i allra högsta grad. För att minimera vårt avtryck på miljön ser vi till att följa med i utvecklingen av miljövänliga material och produkter.

Då vi är ett stort företag är detta extra viktigt då vi till exempel använder stora volymer rengöringsmedel av olika slag. Det enda sättet att följa med i utvecklingen och fortsätta vara miljövänliga är att hela tiden bygga på kunskapen och medvetenheten hos vår personal. Vi informerar även dig som kund samt ställer höga krav på leverantörer och tillverkare.

På Mellansvenska Städ använder vi endast miljömärka produkter i vårt arbete. Våra rengöringsmedel, material och förbrukningsprodukter är Svanen märkta och följer alla krav på miljöcertifieringar vi erhåller.

Städning med krav på miljö är en löpande process

Vi betraktar aldrig vårt kvalitetssystem gällande levererad tjänst och miljövänlighet som färdigarbetat. Detta förfinas fortlöpande genom tillvaratagande av införskaffade erfarenheter och ny kunskap om produkter med mera. Genom en öppen dialog och hela tiden ökade krav på våra leverantörer får vi dem att hela tiden utveckla nya effektivare och miljövänligare produkter. Något som gynnar både miljön, våra kunder och oss själva.

Boka din kvalitetssäkrade städning idag